Генерален дистрибутор на Mitsubishi Motors Corporation за България
Начало Специални оферти Библиотека
 • Декларация за поверителност
 • Декларация за поверителност
 • Декларация за поверителност
 • Декларация за поверителност
 • Декларация за поверителност
 • Декларация за поверителност
 • Декларация за поверителност
 • Декларация за поверителност
 • Декларация за поверителност
 • Декларация за поверителност
 • Декларация за поверителност
 • Декларация за поверителност
 • Декларация за поверителност

Декларация за поверителност

Начало » Декларация за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Уважаеми клиенти,

Балкан Стар Мотърс АД в качеството си на оторизиран генерален дистрибутор на продукти с марката Мицубиши Мотърс за територията на Република България е ангажиран с прилагането на гаранциите за правото на защита на личните данни. Защитата на личните данни се урежда в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни- Общ Регламент относно защитата на лични данни, както и от националното законодателство във връзка със защитата на лични данни.


Балкан Стар Мотърс АД предприема всички необходими мерки, за да гарантира, че вашите лични данни се обработват безопасно и в съответствие с европейското законодателство за защита на личните данни.

Ние събираме лична информация от Вас, когато попълвате формуляри и анкети на нашия сайт, когато си кореспондирате с нас писмено, вкл. по имейл, телефон или ни изпращате запитване; Ваша информация събираме и в случаите, когато отправяте заявки към нас или сключвате договори за определени стоки и услуги.

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни, които сте предоставили или бихте предоставили на Балкан Стар Мотърс АД ще бъдат обработвани за следните цели и в следните случаи:

 1. За предприемане на необходимите действия с цел сключване на договор, както и изпълнение на договора, който сте сключили с нас;

 2. За да се свържем с Вас за проучвания на удовлетвореността на клиента, както и проучване на пазара, на който предлагаме нашите продукти и услуги;

 3. Ако сте се съгласили да използваме Вашите данни за маркетингови кампании или да Ви изпращаме нашите специални предложения за определени стоки и услуги;

 4. Ако личните Ви данни са ни предоставени от оторизираните дилъри на марката Мицубиши Мотърс;

 5. За да отговаряме на Ваше искане във връзка с упражняването на Вашите права;

Вашите данни могат да бъдат обработвани на хартиен носител, чрез автоматични или електронни средства.

СРОК ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Балкан Стар Мотърс съхранява Вашите лични данни не по- дълго от времето, за което е необходима във връзка с целите, за които се събира и обработва и по- конкретно:

а) за срока на договора, ако има сключен такъв;

b) за времето, необходимо за обработване на Ваша поръчка или искане;

d) за времето, в което Балкан Стар Мотърс е длъжен да изпълни определени законови или регулаторни изисквания.

Възможно е Балкан Стар Мотърс АД да съхранява Вашите данни в архивен файл в случаите, когато е необходимо да защити законните си интереси в съдебен спор, до изтичането на законовия срок съгласно приложимото законодателство.

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ НЕПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ

Балкан Стар Мотърс се задължава да събира само данните, които са необходими за всяка от целите, за които събира и обработва Вашите данни

Предоставянето на данни не е задължително, освен в случаите когато това се изисква от естеството на взаимоотношенията Ви с Балкан Стар Мотърс АД.

Непредоставянето на данни обозначени като задължителни обаче ще попречи на Балкан Стар Мотърс АД да предостави съответната услуга- сключване на договор или обработване на заявки и т.н.

ПОЛУЧАВАНЕ НА ДАННИТЕ

Вашите лични данни се обработват от Балкан Стар Мотърс АД и членовете на оторизираната дилърска мрежа в страната, а в определени случаи и от производителя на марката Мицубиши Мотърс – Mitsubishi Motors Corporation и свързаните с него лица.

Вашите лични данни могат да бъдат обработвани от физически лица и/или юридически лица, действащи от името на Балкан Стар Мотърс АД при специални договорни задължения в държави членки на ЕС или в държави извън ЕС.

Данните могат да бъдат предавани на трети страни в изпълнение на законови задължения, за изпълнение на нареждания на властите или за упражняване на права на Балкан Стар Мотърс АД пред съдебни власти .

ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДАННИ ИЗВЪН ЕИП.

Балкан Стар Мотърс АД полага усилия предоставяните от Вас лични данни да бъдат съхранявани на сървъри, разположение в Европейското Икономическо Пространство (ЕИП). В рамките на договорните си задължения с някои от своите доставчици, Балкан Стар Мотърс може да прехвърля данните в държави извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), в това число да ги съхранява в бази данни, управлявани от дружества, действащи от името на определен доставчик. Балкан Стар Мотърс АД би желало да Ви уведоми, че управлението на тези данни и обработката на данни са обвързани с предназначението на обработката и се извършват съгласно приложимия законодателство за защита на личните данните. В случай, в които лични данни бъдат прехвърлени извън ЕИП, Балкан Стар Мотърс ще използва всички възможни договорни мерки да гарантира адекватно ниво на защита на данните, включително – но не единствено – договори, основани на стандартни договорни клаузи, приети от Европейската Комисия за управление на трансфера на лични данни извън ЕИП (Стандартните договорни клаузи на Европейската комисия).

ВАШИТЕ ПРАВА

Вие имате следните права:

1. право на достъп до Вашите лични данни- това означава правото да получите информация от Балкан Стар Мотърс дали данните Ви се обработва и на какво основание се случва това, а в случаите, когато е приложимо и достъп до самите данни, което означава да получите копие от Вашите данни;

2. право на поправка и право на изтриване/коригиране- това означава правото да поискате коригиране на неточни и/или непълни данни, както и изтриване на данни, когато това искане е легитимно;

3. право на ограничена обработка означава правото да поискаш прекратяване на обработката, когато искането е легитимно;

4. право на преносимост- означава правото да получите данни в структуриран, широко използван и машинно четим формат с цел данните да се прехвърлят към друг Администратор на лични данни;

5. право на възражение означава правото да възразите срещу обработката на данните, когато искането е легитимно; включително правото да възразите срещу изпращането на маркетингова информация

6. право на подаване на оплакване до надзорен орган в случай на незаконна обработка на данни.

 

За да упражните всяко от тези права, можете да се свържете с нас, като ни предоставите доказателство за Вашата самоличност, по имейл на mitsubishi@balkanstar.com или по пощата на следния адрес: ул. Резбарска 5, 1510 София

Mitsubishi motors global showroom